Curriculum vitae

Sinds 1 oktober 2017 werk ik als zelfstandig beleidsonderzoeker. Ik voer op onafhankelijke basis opdrachtonderzoek uit en ondersteun overheden bij het uitvoeren van eigen onderzoek.

Panteia

Research voor Beleid - EIM - NEA - IPM

Van 2002 tot en met 2017 werkte ik voor Panteia, een beleidsonderzoeksbureau dat op alle werkvelden van de Nederlandse overheid actief is. Binnen Panteia werkte ik op het terrein van sociale zekerheid, welzijn en bestuurlijke vraagstukken. Ik deed onderzoek voor de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor uitvoeringsinstellingen en gemeenten. De meeste publicaties waaraan ik werkte zijn in opdracht tot stand gekomen. Enkele andere publiceerde ik op persoonlijke titel in vaktijdschriften.

Politieacademie

Association of European Police Colleges

Van 1999 tot 2002 werkte ik bij de Politieacademie ter ondersteuning van de Association of European Police Colleges (AEPC). Ik was verantwoordelijk voor een onderzoek naar het functioneren van politie en justitie in de toenmalige kandidaat lidstaten van de Europese Unie. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de opdracht van de Europese Commissie.

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen

Radboud Universiteit Nijmegen

Van 1996 tot 1999 was ik in dienst als beleidsonderzoeker bij het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS). Ik werkte hier voor het cluster Welzijn, Zekerheid en Recht. Mijn belangrijkste onderzoeken hier waren: De Evaluatie van de Politiewet 1994 (het functioneren van de toenmalige regionale politiekorpsen), de aanpak van werkgeversfraude door GAK en de evaluatie van het beleid van integrale schuldhulpverlening voor Gemeente Nijmegen.

Opleiding

Bestuurskunde

Erasmus Universiteit Rotterdam

In 1996 studeerde ik af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een scriptie over de ontwikkeling van de Veiligheid Effectrapportage. Deze scriptie schreef ik naar aanleiding van mijn aanstelling als studentassistent ten behoeve van een onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens mijn studie specialiseerde ik mij verder in Ontwikkelingsbestuur. Ik liep daarvoor een stage bij een huisvestingsproject in de Western Cape Metropolitan Area in Zuid Afrika.

University of Michigan

Institute for Social Studies

In 1998 volgde ik in het kader van mijn aanstelling bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS) een training van 2 maanden over kwantitatieve onderzoeksmethoden. De training omvatte beschrijvende en verklarende statistiek en het gebruik van statistische programma’s (SPSS en SAS).