Wat ik doe

Beleidsterreinen waarop ik werk, zijn sociale zekerheid, welzijn en bestuurlijke vraagstukken. Mijn opdrachtgevers zijn ministeries, uitvoeringsinstellingen en gemeenten. Ik werk vaak samen met andere onderzoekers en specialisten zoals methodologen, juristen en vormgevers.

Evaluatie dienstverlening UWV aan werkgevers

Werkgevers hebben in Nederland vergaande verplichtingen ten aanzien van hun werknemers. Zij hebben daarbij regelmatig te maken met UWV. Voor UWV ga ik na hoe werkgevers op dit moment door UWV worden geholpen en welke mogelijkheden er zijn om dat te verbeteren.

Evaluatie programma Handhaving en gedragsbeïnvloeding

In 2017 startte SZW met het vierjarig programma ‘Handhaving en gedragsbeïnvloeding’ met als doel nieuwe inzichten te verwerven in de manier waarop naleving van wet- en regelgeving kan worden bevorderd. Toen het einde programma naderde, ben ik voor het ministerie nagegaan welke inzichten het programma heeft opgeleverd. Lees hier het  volledige rapport.

Ex ante evaluatie schulddienstverlening Gemeente Gennep

Gemeente Gennep stelde in 2021 opnieuw haar beleid vast voor de hulp aan inwoners met problematische schulden. Voor de rekenkamer van de gemeente ben ik nagegaan hoe dit beleid zich verhoudt tot de landelijke normen (Wgs en NVVK) en hoe de lokale betrokken partijen  de uitvoerbaarheid beoordelen. Lees hier het volledige rapport.

Monitor Identiteit

Met de Monitor Identiteit laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken tweejaarlijks uitzoeken hoe vaak en in welke situaties mensen zich identificeren en hoe vaak mensen slachtoffer worden van identiteitsfraude. In de laatste editie van 2019 worden onder meer de zeven meest voorkomende vormen van identiteitsfraude beschreven. Auteurs: Guido Brummelkamp, Ruud Hoevenagel & Auke Witkamp, met medewerking van Panteia. Lees hier het volledige rapport.

Het onontkoombare perspectief van een open overheid

Wat betekent het begrip ‘open overheid’ precies? Wat kunnen wij – burgers – ervan verwachten? In een essay voor het Kennisnetwerk Informatie en Archief, verplaats ik mij in het jaar 2030, en probeer mij voor te stellen hoe het is om te leven met een open overheid. Lees verder >>

Doelgroepenanalyse juridische bijstand

Onderzoek in het kader van de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het onderzoek brengt vraag en aanbod van juridische bijstand in beeld. Het onderzoek voer ik uit samen met de onderzoeksbureaus Panteia en Pro Facto. Opdrachtgever: ministerie van Justitie en Veiligheid.

Europese evaluatie gebruik van passagiersgegevens voor grenscontrole

Voor de Europese Commissie (DG Migration and Home Affairs) evalueert ICF het gebruik van passagiersgegevens voor grensbeheer. In het kader van deze evaluatie evalueer ik de Nederlandse praktijk.

Evaluatie schulddienstverlening Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem toont zich vooruitstrevend in haar beleid om mensen met problematische schulden te helpen. De gemeente staat een ‘activerende aanpak’ voor en probeert mensen zo vroeg mogelijk te helpen. Met het evaluatieonderzoek wordt nagegaan of zij hierin slaagt. Opdrachtgever: Rekenkamer Gemeente Arnhem.

Evaluatie pilot ‘Signaleren en doorverwijzen bij schulden’

Evaluatie van de pilot ‘Signaleren en doorverwijzen bij schulden’, een proef waarmee UWV een nieuwe werkwijze test om klanten met (dreigende) problematische schulden eerder te signaleren en beter door te verwijzen naar gemeentelijke instellingen voor schuldhulp. Opdrachtgever: UWV

Greenpaper Toezicht en handhaving sociaal domein

Ondersteuning bij het opstellen van een greenpaper over toezicht en handhaving in het sociaal domein. De greenpaper inventariseert de actuele ontwikkelingen van, en mogelijke gemeentelijke beleidsopties voor , handhaving in het sociale domein. Opdrachtgever: VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.